FS 1-21

FS 1-21为一种电磁感应铝箔内部密封垫片,其为聚乙烯及聚丙烯容器提供紧密粘合,可从这些容器上撕开而不留痕迹。它是单元素拉耳应用的绝佳选择,而且对侵蚀性产品有极好的阻隔性。

产品铝箔厚度包装形式性能特征组合类型数据技术参数
.006" Paper FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
.008" C1S FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
.015" C25 FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
.020" C25 FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
.020" C25 FSLE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.020" Pulp FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.020" Pulp FSE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.020" Pulp FSLE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.030" C25 FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
.030" C25 FSLE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.030" Pulp FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.030" Pulp FSE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.030" Pulp FSLE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.035" C25 FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
.035" C25 FSLE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.035" Pulp FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.035" Pulp FSE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.035" Pulp FSLE 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留两片式Login to download
.040" C25 FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
S105 FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
S55 FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
S70A FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download
Unsupported FS 1-21.001″ / 0.0254mmPE, PP撕开后没有残留一片式Login to download