FS 3-30

FS 3-30为一种电磁感应铝箔内部密封垫片,其用于密封聚对苯二甲酸乙二醇酯、结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯及聚氯乙烯容器。其为结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯及聚氯乙烯容器提供紧密粘合,可从这些容器上撕开而不留痕迹;而且其为不定形聚对苯二甲酸乙二醇酯容器提供显窃启功能密封。(FS 3-30为FS 3-31的0.0005"铝箔版本,当蜡粘合到纸浆上时,容易开启/“刺穿铝箔”)。

产品铝箔厚度包装形式性能特征组合类型数据技术参数
.006" Paper FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
.008" C1S FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
.015" C25P FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.020" C25 FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
.020" C25 FSLE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.020" C25P FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.020" Pulp FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.020" Pulp FSE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.020" Pulp FSLE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.030" C25 FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
.030" C25 FSLE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.030" C25P FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.030" Pulp FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.030" Pulp FSE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.030" Pulp FSLE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.035" C25 FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
.035" C25 FSLE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.035" C25P FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.035" Pulp FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.035" Pulp FSE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.035" Pulp FSLE 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
.040" C25 FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
.040" C25P FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种两片式Login to download
S105 FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
S55 FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
S70A FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download
Unsupported FS 3-30.0005″ / 0.0127mmCPET, PET, PVC多种一片式Login to download